fbpx

Politica de Confidențialitate:

Conţinutul website-ului https://www.dradrianalexandru.ro/ este proprietatea exclusivă a entităţii Alexandru Adrian Nicolae Persoană Fizică Autorizată, cu sediul în București, str. Popa Savu, nr. 16, Cam. 2, având cod de identificare fiscală (CIF) 25540111.

În calitate de operator de date, Titularul urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

1. DEFINIȚII:

Termenii utilizați conform Regulamentului general privind protecția datelor GDPR sunt:
a) Date personale - Datele personale înseamna orice informație referitoare la o persoană fizică idetificata sau identificabilă;

b) Persoana vizată - Persoana vizata este orice persoană fizică identificata sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator;

c) Prelucrarea - Procesarea este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispozitie in alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

d) Restrictionarea prelucrarii - Restrictionarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor;

e) Profilarea - Profilare presupune orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal ce constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de munca, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.

f) Pseudonimizarea - Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot duce la identificarea unei persoane fără utilizarea unor informații suplimentare;

g) Controlor sau controlor responsabil de prelucrare - Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agentia sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

h) Procesor - Procesorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Beneficiarul - Beneficiarul este o persoana fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o terța parte.

j) Terț - Terța parte este o persoană fizică sau juridica, o autoritate publică, o agentie sau un organism altul decat persoană vizată, controlor, procesator și persoane care, sub directa autoritate a operatorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal.

k) Consimțământ - Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. COLECTAREA INFORMAȚIILOR:

Cabinetul nostru medical colectează urmatoarele date cu caracter personal:
Datele oferite pentru prestarea serviciului medical solicitat - În această categorie intră datele pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct pentru a beneficia de consultația/tratamentul/intervenția pe care o solicitați, și fără de care consultația/tramentul/intervenția nu ar fi posibilă, respectiv: greutate, înălțime, calitatea de fumător ori nefumător, grupă sanguină, RH, istoric medical, scrisori medicale, alergii, simptomatologie, diagnostic, istoric medical, recomandare medic familie ori medic specialist, raport medical, cod diagnostic, semnătura dumneavoastra, calitatea de asigurat în sistemul privat, nr. card de sănătate, foaia de observație, și documente medicale din timpul spitalizării (după caz), investigații efectuate, ziua și ora internării, rezervă și pat pacient (în cazul în care veți fi internat), bilet externare, ora și ziua externării, ziua/ora/locația recoltării probelor, diagnostic prezumtiv, informații evoluție stare de sănătate, alergii, medicație prescrisă pentru diverse patologii, informații medicale în urma realizării consultului
Datele prelucrate in prin sectiunea de „Programari” a Site-ului https://www.dradrianalexandru.ro/ – Programarea online poate fi facuta prin furnizarea datelor de identificare: Nume, Prenume, Adesă de e-mail si telefon. Chat – numărul dvs. de tel și eventual alte informații afliate terminalului dvs, vor putea fi accesate de noi, daca doriți o interacțiune live orice alte informații relevante pentru dvs., serviciul fiind disponibil pe site-ul cabinetului https://www.dradrianalexandru.ro/.

3. SCOPUL PRELUCRARII:

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

- pentru prestarea serviciilor medicale solicitate, respectiv pentru realizarea actului medical; Datele dumneavoastra oferă imaginea de ansamblu de care noi avem nevoie, pentru ducerea la îndeplinire a solictării dumneavostra; Temeiul prelucrării datelor este art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul General privind Protecția Datelor;
- pentru gestionarea serviciului de programari, disponibil pe site-ul nostru. Temeiul juridic aferent acestei prelucrări este Art. 6 alin.1 lit. b) din Regulamentul general privind protecția datelor.
- pentru stabilirea diagnosticului și oferirea de cele mai bune soluții în planul de tratament; Temeiul prelucrării datelor este art. 6 alin. (1) lit. b din Regulemantul General privind Protecția Datelor;
- pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce se impun; Temeiul prelucrării datelor este art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulemantul General privind Protecția Datelor;
- pentru activități legate de cercetarea științifică și promovarea soluțiilor medicale inovatoare prin realizarea de fotografii și/sau filmări în cadrul diferitelor intervenții medicale chirurgicale ori non invazive; Prelucrea acestor date va putea fi posibilă numai în baza Consimțământului dvs., atunci când este acordat expres, liber și necondiționat, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor;
- pentru desfășurarea activității de promovare către pacienți sau potențiali pacienți prin newsletter electronic sau sms, în scopuri de marketing direct; Prelucrea acestor date va putea fi posibilă numai în baza Consimțământului dvs., atunci cand este acordat expres, liber si necondiționat, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor;
- pentru promovarea serviciilor prin utilizarea imaginilor (fotografiilor și/sau filmărilor) pacienților și medicilor (pe website, Facebook, Instagram sau alte mijloace de comunicare online); Prelucrea acestor date va putea fi posibililă numai în baza Consimțământului dvs., atunci când este acordat expres, liber si necondiționat, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulemantul General privind Protecția Datelor;
- pentru scopuri legate de marketing, de promovarea și vânzarea serviciilor oferite, în cadrul evenimentelor organizate sau la care participam; Prelucrea acestor date va putea fi posibililă numai în baza Consimțământului dvs., atunci când este acordat expres, liber și necondiționat, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor;
- pentru orice interacțiune de interes public în domeniul sănătății publice. Temeiul prelucrării datelor este art. 9 alin. (2) lit. i) din Regulamentul General privind Protecția Datelor;
- pentru protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana în cauză se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul la prelucrare. Temeiul prelucrarii datelor este art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulemantul General privind Protectia Datelor.
- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, în caz de litigiu. Temeiul prelucrării datelor este art. 9 alin. (2) lit. f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.
- pentru soluționarea reclamațiilor și cererilor primite din partea pacienților sau altor persoane vizate. Temeiul prelucrarii datelor este art. 6 alin. (1) lit. b din Regulemantul General privind Protectia Datelor;

4. PARTAJAREA DATELOR SE FACE CĂTRE:

Transmitem datele dumneavoastra furnizorilor de servicii terți, agenților sau contractanților independenți, care ne oferă sprijin pentru mentenanța Site-ului, furnizori care ne sprijină în activitatea de promovare a serviciilor oferite, sau care ne oferă suport în activitatea medicală. Atfel, în funcție de solicitarea dumneavoastră, datele dumneavoastră pot ajunge, la furnizorii de: mentenanță a site-ului, laboratare de analize (dacă este cazul), sau prestatori de servicii publicitare. Urmărim să se asigurăm că acești terți nu vor utiliza informațiile cu caracter personal în niciun alt scop decât acela de a furniza serviciile pentru care sunt responsabili. Având în vedere că acesti furnizori de servicii ne ajută să onora serviciile solicitate de dvs., vor avea acces la datele dvs. cu caracter personal, in masura solicitarii dvs. si in masura in care ei contribuie la obtinerea unui rezultat cat mai satisfacator pentru dvs..

De asemenea, datele dumneavoastra vor fi transmise în cazul în care ar trebui sa îndeplinim cerințele legislației aplicabile sau pentru a respecta o procedură judiciară cu privire la care suntem notificați; pentru protejarea și apărarea drepturilor sau bunurilor noastre; în situații de urgență, pentru a acționa în vederea protejării siguranței personale.
În baza art. 28 (1) din GDPR, vom putea transmite datele dumneavoastra personale, organelor de urmarire penală și, dacă este cazul, parților terțe vătămate, fără consimțământul dumneavoastră explicit, atunci când acest lucru este necesar pentru clarificarea utilizării ilegale a serviciilor noastre sau pentru urmărirea penală. Însă exclusiv când legea o impune.
Nu transmitem, nu vindem si nu cedam tertilor datele dumneavoastra in scopuri de marketing.

5. TRANSFERUL DATELOR CĂTRE ȚĂRI TERȚE:

Nu are loc transferul de date către alte țari, din Uniunea Europeană sau din afara spațiului European.

6. DREPTURILE PERSOANELOR:

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Exercitarea drepturilor dumneavoastra, se poate face transmițând o solicitare la adresa de email: consultatii@dradrianalexandru.ro; urmând ca noi să formulăm un răspuns în maxim 30 de zile. De asemenea, oricând vă simțiți neîndreptațiți vă puteți adresa cu o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personl.

7. DURATA PĂSTRĂRII DATELOR:

În scopul prestarii serviciului medical, datele dumneavoastră vor fi stocate pe întreg parcusul medical, dar și după încetarea raportului medical, astfel cum prevedere legislația aplicabilă în vigoare, respectiv pentru o perioadă de 50 de ani. În scopul derulării activitații de marketing, durata de retenție a datelor dumneavoastră, va dura pe parcursul perioadei de maxim 5 ani.

TOP